Discuss the practice of covert administration of medication in nursing; and legal and pharmaceutical issues that should be considered when administering medicines covertly

Discuss the practice of covert administration of medication in nursing; and legal and pharmaceutical issues that should be considered when administering medicines covertly

SYNOPSIS / SINOPSIS: Covert administration of medicines is a complex issue and involves disguising the administration of a medicine (e.g. in food or drink) to a patient lacking the capacity to consent to treatment. This practice raises significant questions surrounding the professional duties and obligations of health care professionals as it relates to the decision-making process of whether to engage in the covert administration of medications. Often it is found that the nurses who are making the decision to administer medications covertly (Munden, 2017). Pemberian ubat-ubatan secara rahsia merupakan satu isu yang kompleks dan melibatkan persembunyian pemberian sesuatu ubat (contoh dalam makanan atau minuman) kepada pesakit yang tidak mempunyai keupayaan untuk memberi kebenaran rawatan. Amalan ini menimbulkan persoalan penting menyelubungi tugas profesional dan kewajipan penjaga kesihatan profesional kerana ia berkaitan dengan proses membuat keputusan sama ada untuk melibatkan diri dalam pemberian ubat-ubatan secara rahsia. Kerapkali didapati jururawat yang membuat keputusan untuk mentadbir ubat secara rahsia (Munden, 2017). QUESTION / SOALAN: Discuss the practice of covert administration of medication in nursing; and legal and pharmaceutical issues that should be considered when administering medicines covertly. Bincangkan amalan pemberian ubat-ubatan secara rahsia dalam kejururawatan; dan isu- isu perundangan dan farmaseutikal yang perlu dipertimbangkan semasa memberi ubat- ubatan secara rahsia. [Total Marks / Jumlah Markah : 50]

Leave a Comment

Scroll to Top